Technológie na sušenie reziva

Technológie na sušenie reziva

Technológia na sušenie reziva je väčšinou umiestňovaná do murovaných objektov, prípadne do iných na tento účel vhodných priestorov (napr. chladiarenský vagón), v ktorých prebieha proces teplovzdušného sušenia listnatého a ihličnatého reziva. Technológie do murovaných priestorov si vyžadujú menšiu investíciu, avšak väčšiu údržbu priestoru, v ktorom je technológia umiestnená. Pri tejto variante riešenia si môže zákazník podľa nášho návrhu objekt vymurovať alebo upraviť svojpomocne. .

Vlastné sušenie reziva uloženého v tvare klietok, zabezpečuje sušiace prostredie upravované na požadovanú teplotu a vlhkosť. Upravené sušiace prostredie prechádza cez uložené klietky a odoberá rezivu vlhkosť. Jeho cirkuláciu zabezpečujú ventilátory umiestnené v hornej alebo bočnej časti sušiacej komory. Ohrev sušiaceho prostredia vykonávajú výmenníky tepla umiestnené v zadnej alebo bočnej časti komory vyrobené z bimetalických rúrok.

Úprava vlhkosti sušiaceho prostredia sa vykonáva vlhčením, alebo jeho výmenou za čerstvý vzduch. Prívod čerstvého nasávaného vzduchu a odvod sušiaceho prostredia je vedený cez výfukové a nasávacie potrubie. Rezivo je do sušiarní zavážané čelným vysokozdvižným vozíkom (typ technológie - čelné), alebo pomocou sušiarenských vozíkov s koľajiskom (typ technológie - vozíkové).